Ponedjeljak - Petak 07:00 - 15:00

Hitna Pomoć - 24/7

+387 30 654-530

domzdravljajajce@gmail.com

Ulica Zmaja od Bosne b.b.

70101 Jajce

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

JZU „DOM ZDRAVLJA“ JAJCE

Broj: 02-45-710/20

Datum: 08.09.2020. godine

Na osnovu Odluke Upravnog odbora JZU “Dom zdravlja” Jajce, broj: 01-84/20 od 29.07.2020. godine, te Rješenja o imenovanju Komisije za prodaju putničkog motornog vozila, broj: 02-45-709/20 od 08.09.2020. godine, Direktor objavljuje

JAVNI POZIV

za javno nadmetanje – licitaciju o prodaji putničkog motornog vozila

I

PREDMET PRODAJE

  r/bMarka vozilaGod. proizvodnjeBroj šasijeBroj motoraGorivoCijena (KM)Napomena
  1.LADA NIVA2005.XTA21214051792289212147976107Benzin1.500,00odjavljen

UKUPNO                                                                                                       1.500,00 KM

II

Javno nadmetanje-licitacija vrši se usmenim licitiranjem.

Ukoliko želi učestvovati na usmenom javnom nadmetanju-licitaciji ponuđač ima obavezu pojaviti se u upravi Doma zdravlja sa potvrdom uplaćenog iznosa kaucije na dan održavanja licitacije.

III

Ponuđači imaju obavezu priložiti dokaz o uplati depozita/kaucije u iznosu od 10% početne cijene za putničko motorno vozilo iz člana 1. (iznos od 150,00 KM).

Kaucija se uplaćuje na blagajni Doma zdravlja, na dan održavanja javnog nadmetanja-licitacije i to najkasnije dva sata prije početka održavanja iste, sa naznakom “uplata kaucije za licitaciju prodaje putničkog motornog vozila”, a dokaz o uplati ponuđači će predočiti komisiji za provođenje licitacije neposredno pred početak javnog nadmetanja, što predstavlja uslov za učešće.

Učesnicima u licitaciji čije ponude nisu prihvaćene, izvršiti će se povrat uplaćene kaucije odmah po okončanju postupka javnog nadmetanja-licitacije, na blagajni Doma zdravlja.

Učesnik u licitaciji čija ponuda bude prihvaćena kao najbolja, a ne pristupi zaključivanju ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kaucije, kao i pravo učešća u naredne tri eventualne licitacije. U prethodno opisanom slučaju predmet javnog nadmetanja se ne nudi ponuđaču sa drugom najboljom ponudom, već se javni poziv odlukom Direktora poništava i ponovo se raspisuje.

IV

Postupak licitacije provodi Komisija imenovana Rješenjem Direktora Doma zdravlja.

O postupku licitacije vodi se zapisnik u koji se unosi cijeli tok postupka i sve ponude stavljene od pojedinih učesnika kao i stavljeni prigovori.

Postupak licitacije vršiti će se isticanjem ponuda za vozilo iz člana 1. ovog javnog poziva.

Kod isticanja ponude na javnoj licitaciji ista ne može biti niža od početne cijene iz člana 1. ovog javnog poziva.

Motorno vozilo može se pogledati svakim radnim danom u dogovoru sa ovlaštenim licem (šefom voznog parka), a najkasnije do kraja radnog vremena dan prije određenog datuma licitacije. Naknadne reklamacije u pogledu stanja vozila neće se uvažavati.

Prije zaključenja zapisnika od strane svih članova Komisije prisutni ponuđači licitacije imaju pravo istaknuti prigovor, na što će ih upozoriti Predsjednik komisije, a poslije zaključenja i potpisivanja zapisnika o postupku licitacije, učesnici ne mogu izjavljivati prigovore.

V

Javno nadmetanje-licitacija održati će se u ponedjeljak 14.09.2020. godine u prostorijama uprave Doma zdravlja sa početkom u 11.00 sati, a najpovoljnija ponuda će biti prihvaćena u roku od 30 minuta od trenutka otvaranja licitacije.

Napomena:Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju usljed pojave infekcije COVID-19 licitacija se provodi uz poštovanje svih mjera zaštite (nošenje zaštitnih maski, dezinfekcije ruku, fizičke distance od minimalno 2 m).

VI

Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac, odmah nakon zaključenja i potpisivanja zapisnika, dužan je predočiti svu neophodnu dokumentaciju koja sadržava sljedeće podatke:

– fizička lica: ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu i broj telefona i ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta;

– pravna lica: naziv pravnog lica, adresu i broj telefona, ime lica ovlaštenog za zastupanje u postupku licitacije (uz odgovarajuću punomoć), rješenje o upisu u sudski registar ne starije od tri mjeseca ovjereno od strane nadležnog organa, te ovjerenu fotokopiju rješenja o poreskoj registraciji.

Zaključenju kupoprodajnog ugovora pobjednik licitacije ima obavezu pristupiti u roku od sedam (7) dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije.

Kupljeno vozilo preuzima se u roku od tri (3) dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji i uplate razlike cijene predmeta prodaje (uplaćena kaucija+razlika).

Troškove prenosa vlasništva kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima plaća kupac.

Dostavljeno:                                                                                       DIREKTOR

– Oglasna tabla Doma zdravlja                                                        Hrnjić dr. Mirzet

– web stranica Doma zdravlja

– a/a

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.