Ponedjeljak - Petak 07:00 - 15:00

Hitna Pomoć - 24/7

+387 30 654-530

domzdravljajajce@gmail.com

Ulica Zmaja od Bosne b.b.

70101 Jajce

Naše službe

JZU ''Dom zdravlja'' Jajce je ustanova primarne zdravstvene zaštite koja obavlja sljedeće djelatnosti:
- djelatnost opće medicinske prakse
- djelatnost specijalističke medicinske prakse
- djelatnost stomatološke prakse
- ostale djelatnosti zdravstvene zaštite

Ove djelatnosti ''Dom zdravlja'' Jajce organizuje i provodi preko 15 službi i 94 radnika. Organizacione jedinice putem kojih se organizuje izvršenje poslova u ''Domu zdravlja'' Jajce su:

SLUŽBA ZA OPĆE, PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE

Obavlja sljedeće poslove: izrada općih normativnih akata, davanje pravnih tumačenja i obrada podnesaka u vezi sa ostvarivanjem prava iz radnih odnosa, prijem, zavođenje i distribucija akata, odlaganje i čuvanje akata u arhivu, tehnička obrada i umnožavanje dokumenata, priprema dopisa, obavještenja, ugovora.

Kontakt: 030/719-142
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DJECE

Obavlja sljedeće poslove: osigurava zdravstvenu zaštitu predškolske djece do 6 godina starosti, te zdravstvenu zaštitu školske djece koja pohađaju osnovnu školu, provodi sistematske i kontrolne preglede, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju oboljelih, utvrđuje potrebu upućivanja na specijalističko-konsultativne preglede, bolničko liječenje i druge oblike liječenja, provodi zdravstveno vaspitanje u svakodnevnom radu, te vakcinaciju djece.

Kontakt: 030/654-535
 
STOMATOLOŠKA SLUŽBA

Obavlja sljedeće poslove: provodi mjere na sprječavanju i suzbijanju oboljenja usta i zuba, vrši lječenje, protetske radove, provodi ciljane, sistematske, prve i kontrolne preglede zuba i usta, provodi preventivne aktivnosti za zaštitu zuba, obavlja dijagnostiku i liječenje, organizuje i provodi program zdravstvenog prosvjećivanja iz oblasti čuvanja zdravlja zuba i usne šupljine, utvrđuje potrebu za specijalističkim, bolničkim i drugim oblicima liječenja.

Kontakt: 030/719-144
SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA SLUŽBA

Obavlja sljedeće poslove: vrši dijagnosticiranje i liječenje nezaraznih masovnih oboljenja (uključujući oboljenja vezana za sve sisteme ljudskog organizma iz područja interne medicine), radi na primarnoj i sekundarnoj prevenciji istih, te radi sistematske preglede po potrebi. Ova služba uz uputnicu pruža specijalističko-konsultativne usluge drugim službama.

Kontakt: 030/719-140
RADIOLOŠKA SLUŽBA

Obavlja sljedeće poslove: vrši rentgenska snimanja, vrši ultrazvučne preglede abdomena, dojke, urotrakta, Rtg snimanje zuba, radi očitanja nalaza, prati i proučava životne i radne navike koje nepovoljno mogu uticati na zdravlje stanovništva, vrši stručnu edukaciju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Kontakt: 030/654-538
 
SLUŽBA ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Obavlja sljedeće poslove: knjigovodstveni i računovodstveni poslovi, sastavljanje periodičnih obračuna i završnih računa, finansijskog plana, godišnjeg i srednjoročnog plana razvoja, praćenje naplate i fakturisanje, kontrola svih vrsta plaćanja, sastavljanje odgovarajućih pregleda i specifikacija, poslovi knjiženja i obračunavanja plaće.

Kontakt: 030/657-996
SLUŽBA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ

Obavlja sljedeće poslove: prijem i rgistraciju poziva i obavijesti, utvrđivanje prioriteta za slanje hitne medicinske pomoći, ljekarski pregled oboljelog-povrijeđenog na mjestu povrede, ljekarski pregled u jedinici hitne medicinske pomoći, pružanje medicinske pomoći, prevoz hitnih slučajeva u druge zdravstvene ustanove.

Kontakt: 124,  030/654-534
PNEUMOFTIZIOLOŠKA SLUŽBA

Obavlja sljedeće poslove: provodi posebne mjere vanbolničke zdravstvene zaštite stanovništva, sprječavanje nastajanja i širenja plućnih oboljenja i tuberkuloze, praćenje i analiziranje incidencije i prevencije TBC, vrši kontrolne preglede lica iz kontakta, radi na primjeni hemiprofilakse i aktivne imunizacije protiv TBC, postfluorografsku obradu sumnjivih na TBC, neoplazmu pluća i hronična oboljenja pluća, obavlja preglede, dijagnostiku, liječenje i medicinsku rehabilitaciju oboljelih od plućnih bolesti, te provodi program zdravstvenog prosvjećivanja.

Kontakt: 030/654-547
SLUŽBA ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU

Obavlja sljedeće poslove: prati i proučava uslove životne i radne sredine, obavlja klinički pregled, određuje terapiju (elektroterapije, termoterapije i dr.), vrši prve i ponovne preglede pacijenata oboljelih od profesionalnih bolesti, radi dijagnostiku, te organizuje i provodi program zdravstvenog prosvjećivanja iz svoje oblasti, radi utvrđivanje potrebe za bolničkim i drugim oblicima liječenja.

Kontakt: 030/654-539
SLUŽBA ZA LABORATORIJSKO-DIJAGNOSTIČKU DJELATNOST

Obavlja sljedeće poslove: vrši uzimanje uzoraka za pretrage, uzima uzorke i iste šalje u druge laboratorije, radi biohemijske i hematološke analize, radi testove zgrušavanja, određivanja krvne grupe, Rh faktora, analize hormona, elektrolita, osnovne alergološke testove, analize drugog biološkog materijala, te radi zdravstveno prosvjećivanje stanovništva.

Kontakt: 030/719-143
SLUŽBA PORODIČNE MEDICINE I ZDRAVSTVENE NJEGE U ZAJEDNICI SA PATRONAŽOM

Obavlja sljedeće poslove: praćenje zdravstvenog stanja stanovništva, higijensko-epidemioloških uslova na području svoga djelovanja, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja stanovništva, osigurava zdravstvenu zaštitu srednjoškolaca i studenata, blagovremeno liječenje i odgovarajuće dijagnostičke i terapijske postupke, upućuje pacijente na bolničko liječenje, obavlja preventivne preglede, vrši određivanje laboratorijskih, radioloških i drugih dijagnostičkih postupaka u cilju postavljanja dijagnoze.

Kontakt: 030/654-541 , 030/654-542  
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA

Obavlja sljedeće poslove: provodi posebne mjere zdravstvene zaštite vezane za planiranje porodice, trudnoće i porođaja, bavi se ranim otkrivanjem oboljenja, vrši trajno praćenje zdravstvenog stanja žena, te higijensko- epidemioloških uslova u mjestu življenja i rada žena, provodi mjere aktivne zaštite u trudnoći, obavlja sistematske preglede, te ginekološke preglede, vrši dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju, utvrđuje realne potrebe za specijalističko-konsultativnim pregledima, te bolničkim i drugim oblicima liječenja.

HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA

Obavlja sljedeće poslove: prati i proučava higijensko-epidemiološke uslove rada i stanovanja, pojave i kretanje zaraznih bolesti i hroničnih nezaraznih oboljenja, vrši epidemiološko izviđanje u radnoj i životnoj sredini, školskim i predškolskim ustanovama, radi nadzor nad kliconošama, karantenski nadzor, kontrolu provođenja svih obaveznih i neobaveznih imunizacija, provođenje preventivne i protivepidemijske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Kontakt: 030/654-549
SLUŽBA ZA MENTALNU REHABILITACIJU (CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE)

Obavlja sljedeće poslove: prati i proučava uslove životne i radne sredine, obavlja klinički pregled, vrši ocjenu nalaza dijagnostičkog i funkcionalnog ispitivanja, mišljenja, vrši konsultativne preglede, vrši ocjenjivanje zdravstvene sposobnosti pacijenata, radi dijagnostiku i određuje terapiju, organizuje i učestvuje u zdravstveno-vaspitnom radu, provodi zdravstveno prosvjećivanje, te utvrđuje potrtebu za bolničkim i drugim oblicima liječenja.

Kontakt: 030/654-532