Ponedjeljak - Petak 07:00 - 15:00

Hitna Pomoć - 24/7

+387 30 654-530

domzdravljajajce@gmail.com

Ulica Zmaja od Bosne b.b.

70101 Jajce

JAVNI KONKURS

JAVNI KONKURS

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
JZU „DOM ZDRAVLJA“ JAJCE
Broj: 02-30-405/20
Datum: 01.06.2020. godine
 
Na osnovu člana 3. Pravilnika o radu  JZU „Dom zdravlja“ Jajce, (broj: 01-61/19 od 23.12.2019. godine), Direktor raspisuje
 
 
JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
 
 
I  RADNO MJESTO:
   1. Specijalista radiodijagnostike u Radiološkoj službi, 1 izvršilac na određeno vrijeme od 6
       mjeseci
   2. Doktor medicine u Službi porodične medicine i zdravstvene njege u zajednici sa
       patronažom, 1 izvršilac na određeno vrijeme od godinu dana 
 
II  USLOVI
Pored Zakonom propisanih uslova kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove i to:
 
- VSS, VII stepen ili drugi ciklus po bolonjskom sistemu studiranja sa 360 ECTS bodova,
   Medicinski fakultet
- položen stručni specijalistički ispit ( za radno mjesto pod rednim brojem 1.)
- položen stručni ispit (za radno mjesto pod rednim brojem 2.)
 
III DOKUMENTACIJA
Uz prijavu sa kraćom biografijom koja mora biti vlastoručno potpisana potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. izvod iz matične knjige rođenih
2. uvjerenje o državljanstvu
3. diploma o stečenom stručnom zvanju
4. uvjerenje o položenom stručnom specijalističkom ispitu (za radno mjesto pod brojem 1.)
5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za radno mjesto pod brojem 2.)
 
Potrebna dokumentacija dostavlja se  u originalu ili ovjerenoj fotokopiji u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu JZU „Dom zdravlja“ Jajce, ul.Zmaja od Bosne bb, 70101 Jajce sa naznakom „Prijava na javni konkurs za prijem u radni odnos – Komisiji za provođenje postupka konkursa“.
Dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Sa kandidatima koji uđu u uži izbor biti će obavljen intervju.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
 
Napomena: izabrani kandidat će biti u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta na koje bude primljen.
 
 
                                                                                                             DIREKTOR
                                                                                                           Hrnjić dr.Mirzet
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.